The Future of Internet

[Pew] Summary of Future of Internet 2005

Posted in Findings by markpeak on 1 กรกฎาคม 2009

สรุปเนื้อหางานวิจัย The Future of the Internet I (2005) ของ PEW

methodology คือการทำแบบสอบถาม มีคนตอบ 1286 คน ครึ่งหนึ่งใช้เน็ตมาตั้งแต่ปี 1993

 • 66% เห็นด้วยว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (ภายในปี 2014) จะเกิดการจู่โจมเครือข่ายข่าวสาร หรือ เครือข่ายพลังงาน (power grid) ของสหรัฐอย่างรุนแรง อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • 59% เห็นว่าภาครัฐและภาคธุรกิจจะสอดแนม-เฝ้าระวัง (surveillance) ข้อมูลในอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น
 • 57% เห็นว่า virtual classroom จะมีบทบาทมากขึ้น นักเรียนจะถูกจัดชั้นตามความสนใจ แทนอายุ
 • 56% บอกว่าเมื่อ tele-business และ home-schooling ขยายตัว พรมแดนระหว่างชีวิตทำงานกับส่วนตัวจะเบลอ และวิถีทางของครอบครัวจะเปลี่ยนไป
 • 54% เห็นว่าผู้สร้างงานสร้างสรรค์อิสระจะเพิ่มมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ต
 • 53% คิดว่าสื่อบันเทิงทั้งหมดจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตในปี 2014
 • 52% เชื่อว่า 90% ของคนอเมริกันจะต่อเน็ตได้ในปี 2014
 • 50% บอกว่า P2P จะยังอยู่ได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า
 • 48% เชื่อว่ากลุ่มหัวรุนแรงจะเพิ่มขึ้นเพราะใช้เน็ตเป็นเครื่องมือสื่อสาร
 • 42% เชื่อว่ากลุ่มความสนใจเฉพาะทาง (civic involvement) จะเพิ่มขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ต
 • 39% เชื่อว่า social network จะยังคงเป็นแบบเดิมในปี 2014 ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีทางสังคมเดิมไปมากนัก
 • 39% เชื่อว่าระบบประกันสุขภาพจะย้ายมาใช้ออนไลน์ในปี 2014
 • 32% ไม่เห็นด้วยว่าคนจะใช้เน็ตเป็นเครื่องมือสนับสนุนทางการเมือง และกรองสิ่งที่ไม่ต้องการรู้ออกไป
 • 32% ไม่เชื่อว่าการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์จะเป็นไปได้ภายในปี 2014
 • ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า สิ่งพิมพ์และสื่อจะโดนผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ส่วนด้านศาสนาจะโดนน้อยที่สุด (ดูกราฟในบล็อกตอนก่อน)
 • เทคโนโลยีที่รู้สึกตื่นเต้นในอดีต ได้แก่ พัฒนาการของเว็บ, เทคโนโลยีการค้นหา, P2P และบล็อก
 • ผิดหวังว่าสถาบันการศึกษาปรับตัวกับอินเทอร์เน็ตช้าเกินไป
 • คิดว่าอีกนานที่สถาบันทางการเมืองจะได้รับผลกระทบจากเน็ต (note: อันนี้เห็นชัดเจนจากกรณีของ Obama ว่าเป็นพยากรณ์ที่ไม่ตรงเท่าไร)
Advertisements
Tagged with: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: