The Future of Internet

[Pew] Summary of Future of Internet 2005

Posted in Findings by markpeak on 1 กรกฎาคม 2009

สรุปเนื้อหางานวิจัย The Future of the Internet I (2005) ของ PEW

methodology คือการทำแบบสอบถาม มีคนตอบ 1286 คน ครึ่งหนึ่งใช้เน็ตมาตั้งแต่ปี 1993

 • 66% เห็นด้วยว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (ภายในปี 2014) จะเกิดการจู่โจมเครือข่ายข่าวสาร หรือ เครือข่ายพลังงาน (power grid) ของสหรัฐอย่างรุนแรง อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • 59% เห็นว่าภาครัฐและภาคธุรกิจจะสอดแนม-เฝ้าระวัง (surveillance) ข้อมูลในอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น
 • 57% เห็นว่า virtual classroom จะมีบทบาทมากขึ้น นักเรียนจะถูกจัดชั้นตามความสนใจ แทนอายุ
 • 56% บอกว่าเมื่อ tele-business และ home-schooling ขยายตัว พรมแดนระหว่างชีวิตทำงานกับส่วนตัวจะเบลอ และวิถีทางของครอบครัวจะเปลี่ยนไป
 • 54% เห็นว่าผู้สร้างงานสร้างสรรค์อิสระจะเพิ่มมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ต
 • 53% คิดว่าสื่อบันเทิงทั้งหมดจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตในปี 2014
 • 52% เชื่อว่า 90% ของคนอเมริกันจะต่อเน็ตได้ในปี 2014
 • 50% บอกว่า P2P จะยังอยู่ได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า
 • 48% เชื่อว่ากลุ่มหัวรุนแรงจะเพิ่มขึ้นเพราะใช้เน็ตเป็นเครื่องมือสื่อสาร
 • 42% เชื่อว่ากลุ่มความสนใจเฉพาะทาง (civic involvement) จะเพิ่มขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ต
 • 39% เชื่อว่า social network จะยังคงเป็นแบบเดิมในปี 2014 ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีทางสังคมเดิมไปมากนัก
 • 39% เชื่อว่าระบบประกันสุขภาพจะย้ายมาใช้ออนไลน์ในปี 2014
 • 32% ไม่เห็นด้วยว่าคนจะใช้เน็ตเป็นเครื่องมือสนับสนุนทางการเมือง และกรองสิ่งที่ไม่ต้องการรู้ออกไป
 • 32% ไม่เชื่อว่าการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์จะเป็นไปได้ภายในปี 2014
 • ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า สิ่งพิมพ์และสื่อจะโดนผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ส่วนด้านศาสนาจะโดนน้อยที่สุด (ดูกราฟในบล็อกตอนก่อน)
 • เทคโนโลยีที่รู้สึกตื่นเต้นในอดีต ได้แก่ พัฒนาการของเว็บ, เทคโนโลยีการค้นหา, P2P และบล็อก
 • ผิดหวังว่าสถาบันการศึกษาปรับตัวกับอินเทอร์เน็ตช้าเกินไป
 • คิดว่าอีกนานที่สถาบันทางการเมืองจะได้รับผลกระทบจากเน็ต (note: อันนี้เห็นชัดเจนจากกรณีของ Obama ว่าเป็นพยากรณ์ที่ไม่ตรงเท่าไร)
Tagged with: , , , ,

[Pew] How Internet Can Change the World (2005, by Sector)

Posted in Findings by markpeak on 29 มิถุนายน 2009

ผลลัพธ์จากแบบสอบถามของ Pew ในปี 2005 (The Future of the Internet I)

คำถามคือ

On a scale of 1-10 with 1 representing no change and 10 representing radical change, please indicate how much change you think the internet will bring to the following institutions or activities in the next decade.

(แปล) คุณคิดว่าอินเทอร์เน็ตจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในสถาบันหรือกิจกรรมด้านใดมากที่สุด ในอีก 10 ปีถัดจากนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ

 1. Publishing (สื่อและข่าว)
 2. Education (การศึกษา)
 3. Workplace (วิธีการทำงาน)

ส่วนอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่

 1. Regilion (ศาสนา)
 2. Communities (ชุมชน)
 3. Families (ครอบครัว)
Tagged with: , , , , ,