The Future of Internet

[Pew] Summary of The Future of the Internet II (2006)

Posted in Findings, Statistics by markpeak on 2 กรกฎาคม 2009

สรุปงานวิจัยของ Pew เรื่อง The Future of the Internet ภาคสอง ประจำปี 2006

methodology ของงานจะเป็นการตอบแบบสอบถามเช่นเดียวกัน แต่รอบนี้คนตอบน้อยลงมาหน่อย 742 คน คำถามคือสถานการณ์ของอินเทอร์เน็ตในปี 2020 (more…)

โฆษณา
Tagged with: , , , ,