The Future of Internet

ประเทศกลุ่ม BRIC จะมีคนใช้เน็ตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

Posted in prediction, Statistics by markpeak on 7 กันยายน 2010

BRICs, Indonesia to Double Internet Use, Report Says

บทความจาก BusinessWeek อ้างถึง report ของ BCG เรื่องตัวเลขการใช้เน็ตของประเทศกลุ่ม BRIC ในปี 2015

ยอดรวม

Brazil, Russia, India, China and Indonesia will double their Internet users to 1.2 billion by 2015, fueling growth at media companies and phone carriers, according to Boston Consulting Group Inc.

The countries will have three times the Internet users of the U.S. and Japan combined by then, up from about two times at the end of 2009, the consulting firm said in a report released today. Personal computers will double in the five countries to more than 920 million, and mobile phones with Internet access will aid growth, according to the report.

เฉพาะประเทศ

In India, only 7 percent of the population was using the Internet at the end of 2009, the lowest of the five countries in the report. Indian users spend half an hour online a day, and productivity functions such as e-mail and job-hunting are their most popular activities. That will change as media companies take advantage of the growth in users, which will reach 19 percent by 2015, Michael said.

Internet users in Brazil and Russia will surge by 2015 to 74 percent and 55 percent of the population from about one-third last year, according to the report. High-speed Internet connections will become more affordable for more of the population, and mobile-phone networks will increase their speeds to allow a wider variety of applications beyond text-messaging and limited Web access, Boston Consulting said.

Social Network Advertisement Spending

Posted in prediction by markpeak on 13 กรกฎาคม 2009

ตัวเลขจากบริษัทวิจัยตลาด eMarketer ประมาณการณ์ยอดลงโฆษณาใน social network (เฉพาะในสหรัฐ) ระหว่างปี 2008-2011

online-spendingจะเห็นว่า

 • ปี 2009 ยอดลงโฆษณารวมลดลง สาเหตุก็เพราะวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเอง
 • อย่างไรก็ตาม ในปี 2010 ทาง eMarketer ประเมินว่าจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง และต่อเนื่องไปถึงปี 2011

ถ้าแยกตามยี่ห้อ

sn-marketshare

 • ยอดโฆษณาของ MySpace ลดลงเกือบ 1 ร้อยล้านดอลลาร์
 • ยอดโฆษณาของ Facebook เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ตัวเลขข้างต้นเฉพาะในสหรัฐเท่านั้น (ซึ่ง MySpace ยังแข็งแกร่ง) แต่ถ้าเป็นยอดรวม worldwide จะได้ว่าปี 2009 MySpace -14% ส่วน Facebook โต 20%

ที่มา – eMarketer, BusinessWeek

[PEW] คำพยากรณ์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เมื่อปี 1993-1995

Posted in prediction by markpeak on 11 กรกฎาคม 2009

ในปี 2001-2002 โครงการ PEW Internet เคยรวบรวมคำพยากรณ์ของผู้เชี่ยวชาญตามนิตยสาร เอกสาร เว็บต่างๆ ในช่วงปี 1993-1995

 • The internet will transform society
 • it will transform economies
 • content will drive the internet’s success
 • the internet presents security and privacy concerns
 • the internet’s growth is dependent on an efficient and reliable infrastructure
 • the internet will spawn a new generation of hardware and software
 • it will create a smaller world
 • it will transform America’s schools
 • it will impact professions.

ก็ดูกันเองว่าแม่นแค่ไหนนะครับ

ที่มา – PEW Internet

Tagged with: , ,

[Pew] Summary of Future of Internet 2005

Posted in Findings by markpeak on 1 กรกฎาคม 2009

สรุปเนื้อหางานวิจัย The Future of the Internet I (2005) ของ PEW

methodology คือการทำแบบสอบถาม มีคนตอบ 1286 คน ครึ่งหนึ่งใช้เน็ตมาตั้งแต่ปี 1993

 • 66% เห็นด้วยว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (ภายในปี 2014) จะเกิดการจู่โจมเครือข่ายข่าวสาร หรือ เครือข่ายพลังงาน (power grid) ของสหรัฐอย่างรุนแรง อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • 59% เห็นว่าภาครัฐและภาคธุรกิจจะสอดแนม-เฝ้าระวัง (surveillance) ข้อมูลในอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น
 • 57% เห็นว่า virtual classroom จะมีบทบาทมากขึ้น นักเรียนจะถูกจัดชั้นตามความสนใจ แทนอายุ
 • 56% บอกว่าเมื่อ tele-business และ home-schooling ขยายตัว พรมแดนระหว่างชีวิตทำงานกับส่วนตัวจะเบลอ และวิถีทางของครอบครัวจะเปลี่ยนไป
 • 54% เห็นว่าผู้สร้างงานสร้างสรรค์อิสระจะเพิ่มมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ต
 • 53% คิดว่าสื่อบันเทิงทั้งหมดจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตในปี 2014
 • 52% เชื่อว่า 90% ของคนอเมริกันจะต่อเน็ตได้ในปี 2014
 • 50% บอกว่า P2P จะยังอยู่ได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า
 • 48% เชื่อว่ากลุ่มหัวรุนแรงจะเพิ่มขึ้นเพราะใช้เน็ตเป็นเครื่องมือสื่อสาร
 • 42% เชื่อว่ากลุ่มความสนใจเฉพาะทาง (civic involvement) จะเพิ่มขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ต
 • 39% เชื่อว่า social network จะยังคงเป็นแบบเดิมในปี 2014 ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีทางสังคมเดิมไปมากนัก
 • 39% เชื่อว่าระบบประกันสุขภาพจะย้ายมาใช้ออนไลน์ในปี 2014
 • 32% ไม่เห็นด้วยว่าคนจะใช้เน็ตเป็นเครื่องมือสนับสนุนทางการเมือง และกรองสิ่งที่ไม่ต้องการรู้ออกไป
 • 32% ไม่เชื่อว่าการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์จะเป็นไปได้ภายในปี 2014
 • ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า สิ่งพิมพ์และสื่อจะโดนผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ส่วนด้านศาสนาจะโดนน้อยที่สุด (ดูกราฟในบล็อกตอนก่อน)
 • เทคโนโลยีที่รู้สึกตื่นเต้นในอดีต ได้แก่ พัฒนาการของเว็บ, เทคโนโลยีการค้นหา, P2P และบล็อก
 • ผิดหวังว่าสถาบันการศึกษาปรับตัวกับอินเทอร์เน็ตช้าเกินไป
 • คิดว่าอีกนานที่สถาบันทางการเมืองจะได้รับผลกระทบจากเน็ต (note: อันนี้เห็นชัดเจนจากกรณีของ Obama ว่าเป็นพยากรณ์ที่ไม่ตรงเท่าไร)
Tagged with: , , , ,