The Future of Internet

FCC เตือน สเปกตรัมความถี่จะขาดแคลน

Posted in Regulation by markpeak on 23 ตุลาคม 2010

FCC หรือ กทช. อเมริกาออกเอกสารเตือนว่า ในปี 2014 ปริมาณทราฟฟิกของมือถือจะสูงกว่าปี 2009 ถึง 35 เท่า และจะทำให้สเปกตรัมความถี่สำหรับการสื่อสารไร้สายขาดแคลนอย่างหนัก

ทางออกของสหรัฐก็คือ นำความถี่ที่มีอยู่แล้ว และใช้ในกิจการอื่นๆ มาใช้สำหรับ mobile broadband เช่น ความถี่ที่สถานีโทรทัศน์ครอบครองแตไม่ได้ใช้งานอยู่ 120 MHz ส่วนอื่นๆ คือความถี่ที่ถูกหน่วยงานรัฐครอบครองอยู่

แผนของ FCC คือ ปลดปล่อยความถี่ 300MHz ในอีก 5 ปีข้างหน้า และอีก 200 MHz ใน 5 ปีถัดไป

ที่มา – Computerworld

Advertisements
Tagged with: , ,