The Future of Internet

[PEW] 5 ปีที่ผ่านมา วัยรุ่นใช้มือถือเพิ่มขึ้น

Posted in Findings, Statistics by markpeak on 21 สิงหาคม 2009

เป็นผลสรุปที่ใครๆ ก็เดาได้ แต่ Pew Internet & American Life Project มีผลการศึกษาที่เป็นเรื่องเป็นราว ในรายงานชื่อ Teens and Mobile Phones Over the Past Five Years: Pew Internet Looks Back สำรวจข้อมูลการใช้งานมือถือระหว่างปี 2004-2009

ผลสำรวจอย่างแรกคือ อัตราการใช้มือถือของวัยรุ่น 12-17 ปี เพิ่มขึ้นจาก 45% มาเป็น 71% ในช่วง 5 ปี

ส่วนอัตราของผู้ใหญ่เพิ่มจาก 65% มาเป็น 77% ในช่วงเวลาเดียวกัน (ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีลูกแล้ว อัตราจะเป็น 88% ประมาณว่าเอาไว้โทรหาลูก)

(more…)

โฆษณา
Tagged with: , , ,